24 ปี ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก 24 ปี แห่งความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการบริการ
 ::  หน้าหลัก
 ::  เกี่ยวกับเรา
 ::  บุคลากร
 ::  งานบริการของเรา
      + คลินิกเทคนิคการแพทย์
      + คลินิกกิจกรรมบำบัด
      + คลินิกกายภาพบำบัด
      + คลินิกธาราบำบัด
      + คลินิกรังสีเทคนิค
      + คลินิก MRI
      +  หน่วยบริการ
          
HIV Viral Load
 ::  แพคเกจตรวจสุขภาพ
 ::  Mobile Check-Up
 ::  จำหน่ายตำราทางวิชาการ
 ::  งานบริการอื่น ๆ
 ::  ติดต่อเรา
 ::  แผนที่
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ขอเชิญเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 :
จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง"  ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560

           ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง” ครั้งที่ 2  ในระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2560  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 และยังได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 รวมทั้งยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกัน

              ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใคร่ขอเชิญ  นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ  เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ทั้งนี้ สามารถส่งชื่อผู้เข้าประชุม ตามแบบลงทะเบียน  ไปยัง

               
  ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม 
คุณอรวรรณ  นาไทย หรือ คุณน้ำฝน ไชยทัศ หรือ คุณปริญญา รัตนน้อย

                 
หมายเลขโทรศัพท์
0-5393-6027 ต่อ 104 หรือ 103 หรือ 0-5393-5096
                  โทรสาร
0-5328-9300, 0-5322-5177


          หมายเหตุ : "ผู้เข้าอบรมจะได้รับคะแนน CMTE จำนวน 18 คะแนน"


 ดาวน์โหลดเอกสาร (Zip File)    
   

 
 
 
 
tag :  อบรม ISO15189 ISO15190 ISO 15189 15190 ระบบคุณภาพ มาตรฐาน สู่การรับรอง 2555 2556 2557 2558 2559 เทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตรวจสุขภาพ ดูแลสุภาพ สุขภาพประจำปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  22 - 24 มิถุนายน 2559 CMTE คะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์