งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   7/2561
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561
  จำนวนผู้รับบริการ     289 ราย