งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   7/2559
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
  จำนวนผู้รับบริการ     137 ราย