งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   6/2561
  สถานที่ออกให้บริการ    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานวันเทคนิคการแพทย์ไทย)
  วันที่ออกให้บริการ    วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
  จำนวนผู้รับบริการ     N/A ราย