งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   6/2559
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559
  จำนวนผู้รับบริการ     143 ราย 
       
       
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 8/2558 ณ เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่