งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   5/2561
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลส่วนตำบลชมภู  อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561
  จำนวนผู้รับบริการ     N/A ราย