งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   5/2559
  สถานที่ออกให้บริการ    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย
  วันที่ออกให้บริการ    วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
  จำนวนผู้รับบริการ     100 ราย