งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   5/2558
  สถานที่ออกให้บริการ    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
  จำนวนผู้รับบริการ    316 ราย 
       
       
 
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 5/2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่