งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   4/2561
  สถานที่ออกให้บริการ    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
  จำนวนผู้รับบริการ     N/A ราย