งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   4/2558
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 
  จำนวนผู้รับบริการ    322 ราย 
       
       
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรมการออกให้บริการวิชาการชุมชน ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่