งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   3/2561
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
  จำนวนผู้รับบริการ     248 ราย