งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   3/2560
  สถานที่ออกให้บริการ    คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันเทคนิคการแพทย์ไทย)
  วันที่ออกให้บริการ    วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
  จำนวนผู้รับบริการ     150 ราย