งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   2/2562
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2561
  จำนวนผู้รับบริการ     282 ราย