งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   2/2561
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560
  จำนวนผู้รับบริการ     261 ราย