งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   2/2560
  สถานที่ออกให้บริการ    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
  จำนวนผู้รับบริการ     314 ราย