งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   1/2562
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561
  จำนวนผู้รับบริการ     282 ราย