งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   1/2561
  สถานที่ออกให้บริการ    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560
  จำนวนผู้รับบริการ     153 ราย