งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
 
       
  ครั้งที่ออกให้บริการ   1/2560
  สถานที่ออกให้บริการ    เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
  วันที่ออกให้บริการ    วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
  จำนวนผู้รับบริการ     215 ราย