งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
การให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระยะแรกแต่ละสาขาวิชาได้ดำเนินการเองเป็นเอกเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา คณะได้จัดให้มีงานบริการวิชาการชุมชนขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เป็นการเผยแพร่วิชาชีพทั้ง 4 สาขาวิชา ที่คณะผลิตบัณฑิต ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด ภารกิจหลักประกอบด้วยการให้บริการความรู้ทางวิชาการและการตรวจสุขภาพทั้ง 4 สาขาวิชา เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ และ การให้ความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ การป้องกันโรคให้แก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาสทั้งในชนบทที่ห่างไกลบริการสุขภาพและชุมชนในเมือง โดยมุ่งเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และ เด็กวัยเรียน โดยบุคลากรในวิชาชีพ และ นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของชาติ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้นำชุมชนเพื่อกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนเห็นความสำคัญในการดูแล พัฒนากิจกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรคให้กับประชากรในแต่ละชุมชนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  
 
 
       
  1. รองคณบดีฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ
    ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน
 
          
  2. ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
    ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน
   
       
   3. อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
     ตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน
   
       
  4. หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
    ตำแหน่งกรรมการ
   
       
  5. หัวหน้าภาควิชากิจกรรมบำบัด
    ตำแหน่งกรรมการ
   
       
   6. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์
     ตำแหน่งกรรมการ
   
       
  7. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
    ตำแหน่งกรรมการ
   
       
  8. ผู้จัดการคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด
    ตำแหน่งกรรมการ 
   
          
9. ผู้จัดการคลินิกกิจกรรมบำบัด
    ตำแหน่งกรรมการ 
          
   10. ผู้จัดการคลินิกเทคนิคการแพทย์
       ตำแหน่งกรรมการ 
   
       
  11. ผู้จัดการคลินิกรังสีเทคนิค
      ตำแหน่งกรรมการ 
   
       
   12. เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์
       ตำแหน่งกรรมการ 
   
       
   13. อ.ดร.พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์
      ตำแหน่งกรรมการ 
   
       
   14. อาจารย์ประพัณฐ์ หลวงสุข
      ตำแหน่งกรรมการ 
   
       
   15. อาจารย์อารยา ญาณกาย
       ตำแหน่งกรรมการ 
   
       
   16. นางสาวน้ำฝน ไชยทัศ
      ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริการวิชาการชุมชน
   
       
       
 
 
ครั้งที่ออกให้บริการ สถานที่ออกให้บริการ วันที่ออกให้บริการ ภาพกิจกรรม
ครั้งที่ 7/2561 เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561  
       
ครั้งที่ 6/2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานวันเทคนิคการแพทย์ไทย) วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  
       
ครั้งที่ 5/2561 เทศบาลตำบลชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561  
       
ครั้งที่ 4/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561  
       
ครั้งที่ 3/2561 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560  
       
ครั้งที่ 2/2561 เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560  
       
ครั้งที่ 1/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560  
       
ครั้งที่ 3/2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560  
       
ครั้งที่ 2/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  
       
ครั้งที่ 1/2560 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560  
       
ครั้งที่ 7/2559 เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559  
       
ครั้งที่ 6/2559 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559  
       
ครั้งที่ 5/2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559  
       
ครั้งที่ 4/2559 เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559  
       
ครั้งที่ 3/2559 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559  
       
ครั้งที่ 2/2559 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559  
       
ครั้งที่ 1/2559 เทศบาลตำบลมะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558    
       
ครั้งที่ 8/2558 เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558    
       
ครั้งที่ 7/2558 เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558   
       
ครั้งที่ 6/2558 เทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  
       
ครั้งที่ 5/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558   
       
ครั้งที่ 4/2558 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
       
ครั้งที่ 3/2558 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558
 
 
ครั้งที่ออกให้บริการ สถานที่ออกให้บริการ  วันที่ออกให้บริการ ภาพกิจกรรม 
ครั้งที่ 8/2558 เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558    
       
ครั้งที่ 7/2558 เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558   
       
ครั้งที่ 6/2558 เทศบาลตำบลสันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  
       
ครั้งที่ 5/2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558   
       
ครั้งที่ 4/2558 เทศบาลตำบลหนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่  วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
       
ครั้งที่ 3/2558 เทศบาลตำบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558
 
 
 
งานบริการวิชาการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการออกให้บริการวิชาการชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          1. การให้บริการทางสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจเลือดเพื่อตรวจหา โรคเบาหวาน (Glucose) ไขมันในเส้นเลือด (Cholesterol) การทำงานของตับ (ALT) การทำงานของไต (Creatinine) และโรคเก๊าท์ (Uric Acid)
          2. การให้บริการทางสาขาวิชารังสีเทคนิค ให้บริการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest Film) ด้วยระบบดิจิตอล
          3. การบริการทางสาขาวิชากิจกรรมบำบัด ให้บริการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กและค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยง และบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมจำนวน
          4. การให้บริการทางสาขาวิชาภายภาพบำบัด ให้บริการการตรวจทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้มีอาการปวดทางด้านกล้ามเนื้อ และให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพบำบัด 

หมายเหตุ : สำหรับการออกให้บริการในแต่ละครั้ง อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม
 
 
          ผู้ประสานงานบริการวิชาการชุมชน  :  นางสาวน้ำฝน  ไชยทัศ

          หมายเลขโทรศํพท์ติดต่อ 
:  0-5393-5096  หรือ 0-5393-6027

          หมายเลขโทรสาร 
:  0-5328-9300

          อีเมล์  :  ams.csc@hotmail.com